Díky registraci získáte rozšířený obsah a další výhody.
REGISTROVAT PŘIHLÁSIT

TJ Slovan Lochovice, z.s.


Hlavním posláním spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení provozování a rozvoje tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit občanů ve spolku sdružených, a to zejména:

  • vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho oddílech,
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých oddílů pro zájemce z řad spolku i veřejnosti, zejména pak mládeže,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení,
  • provozovat ve svých oddílech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
  • hájit zájmy svých členů a sdružených oddílů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
  • pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, kultury a veřejného života, v místě své působnosti,
  • spravovat vlastní majetek.