Díky registraci získáte rozšířený obsah a další výhody.
REGISTROVAT PŘIHLÁSIT

PODMÍNKY REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ PLATFORMY MŮJCLUB.CZ

PODMÍNKY REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ PLATFORMY MŮJCLUB.CZ

společnosti Innovation Czech Sport s.r.o., IČO: 14033291, se sídlem Náhorní 272/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359231 (dále jen „ICS“) upravující podmínky provozu platformy „MůjClub.cz“ dostupné z www.mujclub.cz (dále jen „Web“) provozované ICS (dále jen „Platforma“) a jejího užívání ze strany koncových uživatelů (dále jen „Uživatel“).

1             PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1        Tyto obchodní podmínky ICS (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti ICS a Uživatelů vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi ICS a Uživatelem, na jejímž základě ICS umožňuje Uživateli užívat Platformu (dále jen „Smlouva“).

1.2        Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

1.3        Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Uživatelem je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Uživatelem osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.4        Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

2             PLATFORMA MŮJCLUB.CZ

2.1        Platformu lze v plném rozsahu užívat výhradně po předchozí registraci Uživatele postupem dle článku 3 těchto Obchodních podmínek. Bez registrace není možno užívat všechny funkce Platformy. Platforma bude Uživateli zpřístupněna bezprostředně po dokončení registrace a uzavření Smlouvy.

2.2        Platforma je Uživateli zpřístupněna bezplatně. Tím není vyloučena možnost ICS stanovit, že některé konkrétní funkce Platformy nebo produkty nabízené skrze Platformu budou poskytovány úplatně.

2.3        Konkrétní funkce Platformy a uživatelská oprávnění Uživatele v rámci Platformy se odvíjí mj. od:

2.3.1            uživatelské role – dle aktuálních možností Platformy si Uživatel buďto zvolí, nebo je mu přiřazena uživatelská role, ve které bude v Platformě vystupovat,

2.3.2            zvolené právnické nebo fyzické osoby registrované jako klub (dále jen „Klub“) – Uživatel má možnost se v rámci Platformy podřadit pod některý z dostupných Klubů, které jsou zaregistrovány v Platformě.

2.4        V případě podřazení se pod některý z Klubů bude ICS sdílet osobní údaje s daným Klubem; Klub ve vztahu k osobním údajům Uživatele bude vystupovat jako samostatný správce osobních údajů. Bližší informace o tom, jak Klub zpracovává osobní údaje Uživatele, který se pod Klub v Platformě podřadil, získá Uživatel přímo u daného Klubu.

2.5        Platforma může zahrnovat mj. i internetový obchod ICS (dále jen „E-shop“) v jehož rámci může Uživatel uzavírat s ICS kupní smlouvy ohledně nabízených produktů; podmínky užívání E-shopu a uzavírání kupních smluv s ICS upravují samostatné obchodní podmínky ICS dostupné na www.mujclub.cz.

2.6        V rámci Platformy mohou být nabízeny produkty a služby třetích stran (tj. jinými subjekty, než ze strany ICS). Uživatel bere na vědomí, že pokud není v Platformě uvedeno jinak, prodej či poskytování těchto produktů třetích stran podléhá podmínkám daných třetích stran, a že Uživatel uzavírá ohledně těchto produktů a služeb smlouvu přímo s danou třetí stranou, o jejích produkt nebo službu se jedná, nikoli s ICS. ICS ve vztahu k produktům a službám třetích stran vystupuje zpravidla pouze jako zprostředkovatel na základě smlouvy s třetí stranou poskytující dané produkty nebo služby.

2.7        Platforma je dostupná v režimu software as a service, Uživatel tak neobdrží žádnou kopii Platformy a k Platformě může Uživatel přistupovat pouze využitím dálkového přístupu (online).

2.8        Platforma je poskytována „tak, jak je“ („as is“), tedy v případě bezplatného přístupu k Platformě ICS negarantuje Uživateli žádné konkrétní funkce Platformy, ani že je Platforma způsobilá ke konkrétním účelům užití. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude ICS odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Poskytovateli v souvislosti s provozem Platformy.

2.9        ICS se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Platforma byla dostupná a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí ICS Platforma nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení ICS nebo třetích osob. ICS nenese odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Platformy.

2.10     ICS je oprávněna kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí Platformy. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní podmínky se vztahují se i na aktualizovanou Platformu. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Platforma je poskytována „tak jak je“. Uživatel má však možnost ukončit užívání Platformy v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2.11     Uživatel bere na vědomí, že ICS vynakládá při plnění Smlouvy přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti informací přenášených v Platformě. ICS však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Platformy a přenášených informací, ke kterému došlo nezávisle na vůli ICS i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany ICS.

2.12     Uživatel je povinen přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svých dat, zejména vytvářením záloh v strojově čitelných formátech v intervalech, které jsou běžné pro tuto oblast. ICS nenese odpovědnost za ztrátu dat Uživatele a jich obnovu.

2.13     V případě, že se kterékoli z prohlášení Uživatele ukáže být nepravdivým nebo nepřesným, nebo že Uživatel poruší povinnost při užívání Platformy stanovenou v těchto Obchodních podmínkách, je Uživatel povinen na výzvu ICS nahradit ICS veškerou újmu vzniklou v souvislosti s takovým nepravdivým či nepřesným prohlášením Uživatele (včetně všech nákladů soudních nebo jiných řízení), ve výši stanovené ICS. Další případné nároky ICS dle právních předpisů tímto nejsou dotčeny.

2.14     Uživatel bude na své vlastní náklady bránit ICS proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči ICS v souvislosti s porušením jejich práv, ke kterému dojde v souvislosti s porušením povinností Uživatele či nepřesným prohlášením Uživatele.

3             UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1        K uzavření Smlouvy dochází na základě registrace Uživatele postupem dle tohoto článku Obchodních podmínek (dále jen „Registrace“).

3.2        Uživatel provede Registraci prostřednictvím k tomu určeného online registračního formuláře. Do registračního formuláře musí Uživatel uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné a odeslat registrační formulář ICS kliknutím na tlačítko „Registrovat“.

3.3        Fyzická osoba může samostatně provést Registraci, pokud v den dokončení Registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící Registraci za právnickou osobu musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za Uživatele provést Registraci a uzavírat Smlouvy (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Uživatele jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Uživatel.

3.4        Registrovat se může pouze osoba, která je členem klubu DikyTobe.cz, provozovaného společností BigStart.EU s.r.o., IČO: 04278330, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245058 (dále jen „Klub DikyTobe.cz“). Členství v Klubu DikyTobe.cz je podmínkou pro dokončení Registrace; členem Klubu DikyTobe.cz se Uživatel může stát i odsouhlasením podmínek Klubu DikyTobe.cz přímo v rámci formuláře Registrace.

3.5        Odesláním registračního formuláře ICS Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Uživatel rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní registračního formuláře.

3.6        Po odeslání registračního formuláře ICS je Uživatel povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů ICS. Okamžikem ověření e-mailové adresy Uživatele dojde k dokončení Registrace a uzavření Smlouvy.

3.7        Na základě Registrace je automaticky vytvořen uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel může využívat jednotlivé funkce Platformy přístupné pouze pro registrované Uživatele.

3.8        Uživatelský účet náleží vždy jednomu Uživateli. Uživatel může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.

3.9        Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Uživatel. Při jakékoli jejich změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. ICS nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Uživatele dle tohoto odstavce.

3.10     Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Uživatele. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu (třetími osobami nejsou Pověřené osoby). V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Uživatel bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření ICS.

3.11     Uživatel není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Uživatel je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, Pověřená osoba, jiná osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

3.12     ICS neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

4             PLACENÝ PŘÍSTUP K PLATFORMĚ

4.1        Funkce Platformy dostupné ve verzi placeného přístupu jsou uvedeny na Webu (dále jen „Placený přístup“). Za Placený přístup se Uživatel zavazuje platit ICS cenu uvedenou na Webu (dále jen „Cena“).

4.2        K uzavření Smlouvy na Placený přístup dojde okamžikem, kdy Uživatel odklikne v rámci Platformy tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ Placeného přístupu a ICS potvrdí uzavření Smlouvy na Placený přístup Uživateli na e-mail uvedený při Registraci.

4.3        Placený přístup je Uživatel oprávněn kdykoliv zrušit prostřednictvím Platformy.

5             CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1        V režimu Placeného přístupu ICS umožňuje Platformu užít za Cenu sjednanou ve Smlouvě, na základě ceníku ICS dostupného na Webu. Není-li u Ceny uvedeno jinak, platí, že se jedná o Cenu vč. DPH.

5.2        Pokud Smlouva nestanoví jinak, Cena se platí měsíčně dopředu za každý měsíc, ve kterém trvá Placený přístup k Platformě. V případě pravidelné platby za Placený přístup se platba automaticky obnovuje na konci příslušného období, pokud Uživatel nezruší Placený přístup před koncem aktuálního období, v němž má Placený přístup již zpřístupněn.

5.3        Placený přístup může Uživatel kdykoliv v rámci Platformy zrušit. V takovém případě se však částka odpovídající případnému nevyužití Placeného přístupu Uživateli nevrací.

5.4        Cenu za Placený přístup je možné uhradit buď jednorázově nebo měsíčně platební kartou, bankovním převodem nebo jiným způsobem uvedeným v rámci objednávky. Při platbě platební kartou a online bankovním tlačítkem je Cena splatná neprodleně po uzavření Smlouvy na Placený přístup. Při platbě bankovním převodem je Cena splatná do data uvedeného na zálohové faktuře.

5.5        Za okamžik aktivace Placeného přístupu se považuje okamžik, kdy ICS zaeviduje platbu za Cenu jako přijatou. Placený přístup bude Uživateli zpřístupněn pouze po předchozí úhradě Ceny.

5.6        Potvrzení o přijetí platby za Placený přístup zašle ICS Uživateli na e-mail uvedený při Registraci.

5.7        Daňový doklad – faktura za platbu za Placený přístup bude Uživateli zaslána na e-mail uvedený při Registraci nebo zpřístupněna v účtu Uživatele.

5.8        ICS může změnit výši Ceny, včetně výše opakujících se pravidelných plateb. Změny Cen oznámí ICS předem s dostatečným předstihem. Změny Cen vstoupí v účinnost začátkem příštího kalendářního měsíce, ve kterém došlo k oznámení o změně Cen, není-li v oznámení uvedeno jinak. S výhradou platných právních předpisů platí, že dalším používáním Placeného přístupu i po vstupu změny Ceny v účinnost jste vyjádřili souhlas s novou Cenou. Pokud se změnou Ceny nesouhlasíte, můžete ji odmítnout odhlášením se z Placeného přístupu před vstupem změny Ceny v účinnost.

6             PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1        Uživatel se zavazuje využívat Platformu a veškerý její obsah výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Platformu ani její obsah k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

6.1.1            nebude při užívání Platformy nebo v souvislosti s tím zasahovat do práv třetích osob či ICS a nebude Platformu ani její obsah využívat protiprávním způsobem nebo k protiprávním účelům,

6.1.2            nebude neoprávněně zasahovat do Platformy, a nebude se pokoušet získat přístup do Platformy jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní,

6.1.3            nebude neoprávněně užívat Platformu, její části ani obsah, zejména tyto nebude jakkoli neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat ani sdělovat veřejnosti, ani nebude Platformu nebo její části jakýmkoli způsobem pozměňovat, nebude provádět dekompilaci, souvisejících zdrojových kódů nebo dokumentace, pokud k tomu není ze strany ICS výslovně písemně oprávněn,

6.1.4            nebude jakkoli přeprodávat nebo jinak úplatně či bezúplatně poskytovat třetím osobám data a informace získané z Platformy;

6.1.5            nebude užívat Platformu způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Platforma zprovozněna),

6.1.6            nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

6.2        Uživateli se v rámci využívání Platformy zakazuje do Platformy nahrávat, prostřednictvím Platformy zpracovávat nebo pomocí Platformy šířit jakýkoli obsah, který porušuje práva třetích osob nebo je z jakéhokoli důvodu nelegální, zejména takový, který:

6.2.1            porušuje práva duševního vlastnictví (zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmě, právo autorské nebo práva s autorským právem související) či pokud v souvislosti s ním může dojít k nekalosoutěžnímu jednání,

6.2.2            je v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů nebo zasahuje do osobnostních práv třetích osob včetně práva na ochranu soukromí, např. obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě,

6.2.3            je obchodním sdělením a jeho šíření není v souladu se zákonem o některých službách v informační společnosti, případně jinými aplikovatelnými právními předpisy,

6.2.4            je z jakéhokoli jiného důvodu v rozporu s právními předpisy, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

6.3        Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerý obsah, který bude v souvislosti s využíváním Platformy do Platformy nahrávat. ICS obsah Uživatele nekontroluje, ani k tomu není povinen. Tím není dotčena možnost ICS kdykoli pozastavit možnost Uživatele nahrávat do Platformy další obsah, případně pozastavit zobrazování obsahu nebo smazání obsahu Uživatele, který porušuje právní předpisy, práva třetích osob či ICS, a to za účelem plnění právních povinností ICS (zejm. pokud ICS zjistí, že obsah Uživatele jakýmkoli způsobem porušuje právní předpisy). Uživateli v souvislosti s tím nevznikají vůči ICS žádné nároky.

6.4        Uživatel prohlašuje, že je oprávněn práva k obsahu Uživatele vykonávat alespoň v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy, a že ICS v souvislosti s užitím obsahu Uživatele nezasáhne do práv třetí osoby a nebude povinna hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu, nahrazovat újmu, vracet bezdůvodné obohacení či vyrovnávat jakýkoli jiný závazek.  

7             UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K PLATFORMĚ

7.1        Platforma, její jednotlivé části vč. software zajišťujícího její chod, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jinými právem chráněnými nehmotnými statky. ICS poskytuje v rámci Smlouvy Uživateli oprávnění k užití Platformy v podobě, v jaké je Platforma dostupná v tom kterém konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Platformě nebo její dílčí části), výhradně pro účely užití Platformy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje bez územního omezení. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu.

7.2        Uživatel není oprávněn do Platformy nebo jejích částí jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného, vytvářet jakékoli rozmnoženiny Platformy nebo jejích částí.

7.3        Vylučují se veškeré zákonné licence či volná užití Platformy ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

8             UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K OBSAHU UŽIVATELE

8.1        Pokud Uživatel nahraje do Platformy jakýkoli chráněný nehmotný statek (zejm. jako autorské dílo nebo jiný statek chráněný právy duševního vlastnictví) (dále jen „Obsah Uživatele“), nahráním Obsahu Uživatele do Platformy, poskytuje Uživatel ICS nevýhradní licenci k užití Obsahu Uživatele, a to na celou dobu trvání práv k nehmotnému statku, celosvětově a pro účely plnění Smlouvy (zobrazení v Platformě a zajištění chodu Platformy a jejích jednotlivých funkcí, k propagaci Platformy) pro užití v rozsahu a způsoby k tomu potřebnými. ICS je oprávněna poskytnout podlicenci třetí osobě. Uživatel tímto současně uděluje souhlas k postoupení licence na třetí osobu. Uživatel licenci k Obsahu Uživatele poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s jejím poskytnutím ani užíváním Obsahu Uživatele ze strany ICS. Smluvní strany vylučují nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k Obsahu Uživatele, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit. Pokud je to třeba k plnění Smlouvy, ICS je oprávněna Obsah Uživatele zveřejnit, měnit, zpracovávat, spojit jej s jinými díly nebo jej zařadit do souborného díla, případně dokončit nehotový Obsah Uživatele.

9             JAKOST PLACENÉ PLATFORMY

9.1        V případě, že je Uživatel Spotřebitelem, tak platí tento článek.

9.2        Obecná ustanovení:

9.2.1            V případě, že Uživatel a ICS mezi sebou uzavřou smlouvou o poskytování digitálního obsahu, na základě které se ICS zavazuje zpřístupnit Uživateli Platformu k užívání pro vlastní potřebu a Uživatel se zaváže platit za to ICS odměnu.

9.2.2            O smlouvu o poskytování digitálního obsahu se jedná i v případě, kdy Uživatel namísto odměny ICS poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je ICS zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností. V takovém případě ICS nemůže požadovat přiměřenou slevu a odstavce 10.4.2 a 10.4.3 se nepoužijí.

9.3        Odpovědnost za vady Platformy:

9.3.1            ICS odpovídá Uživateli, že Platforma je po dobu trvání závazku bez vad.

9.3.2            ICS zpřístupní Uživateli nejnovější verzi Platformy dostupnou v době uzavření Smlouvy.

9.4        Aktualizace Platformy:

9.4.1            ICS zabezpečí, že budou Uživateli poskytovány ujednané aktualizace Platformy.

9.4.2            Vedle ujednaných aktualizací ICS zabezpečí, že budou Uživateli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby byla Platforma vad po dobu trvání Smlouvy, a že bude na jejich dostupnost upozorněn.

9.5        Zvláštní ustanovení o jednorázovém plnění:

9.5.1            Nemá-li být Platforma poskytována po určitou dobu, ale spočívá-li plnění pouze v jednorázovém úkonu nebo jejich sledu, včetně případů, v nichž Uživatel nabývá právo užívat Platformu trvale, platí následující:

9.5.1.1.     použijí se odstavce 9.5.1.19.5.1.4; v ostatním se ustanovení o poskytování Platformy použijí obdobně,

9.5.1.2.     ICS odpovídá za vady Platformy, které měla při zpřístupnění; tím není dotčena povinnost zabezpečit aktualizace podle odstavce 9.4.1 a 9.5.1.4,

9.5.1.3.     projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byla Platforma vadná již při zpřístupnění; tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže Platformu užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně,

9.5.1.4.     ICS zabezpečí, že budou Uživateli poskytovány aktualizace podle odstavce 9.4.2 po dobu, po kterou to Uživatel může rozumně očekávat; to se posoudí podle druhu a účelu Platformy a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření Smlouvy a povaze závazku.

9.6        Odpovědnost ICS při poskytování Platformy:

9.6.1            ICS zejména odpovídá Uživateli, že Platforma:

9.6.1.1.     odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,[JB1] 

9.6.1.2.     je vhodná k účelu, pro který jej Uživatel požaduje a s nímž ICS souhlasil,

9.6.1.3.     je poskytována s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, a s uživatelskou podporou.

9.6.2            ICS odpovídá Uživateli, že vedle ujednaných vlastností:

9.6.2.1.     je Platforma vhodná k účelu, k němuž se Platforma tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

9.6.2.2.     Platforma rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Platformy téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná ICS nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

9.6.2.3.     je Platforma poskytována s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Uživatel rozumně očekávat, a

9.6.2.4.     Platforma odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které ICS zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

9.6.3            ICS není vázáno veřejným prohlášením podle odstavce 9.6.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

9.6.4            Odstavec 9.6.2 se nepoužije v případě, že ICS Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornilo, že se některá vlastnost Platformy liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

9.7        Nesprávné propojení Platformy s digitálním prostředím Uživatele:

9.7.1            ICS odpovídá Uživateli také za vadu způsobenou nesprávným propojením Platformy s digitálním prostředím Uživatele, které bylo podle Smlouvy provedeno ICS nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl Uživatel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého ICS.

9.8        Změna Platformy:

9.8.1            Má-li být Platforma poskytována po určitou dobu a nejedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování Platformy bez vad, ICS může Platformu změnit,

9.8.1.1.     je-li to ujednáno ve Smlouvě spolu se spravedlivým důvodem pro takovou změnu,

9.8.1.2.     nevzniknou-li Uživateli změnou dodatečné náklady a

9.8.1.3.     oznámí-li Uživateli změnu jasným a srozumitelným způsobem.

9.8.2            Zhoršuje-li změna podle odstavce 9.8.1 přístup Uživatele k Platformě nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, ICS dále upozorní Uživatele v přiměřené době před provedením změny v textové podobě na povahu změny, čas jejího provedení a na právo vypovědět Smlouvu podle odstavce 9.8.3 nebo na možnost zachovat Platformu beze změny podle odstavce 9.8.4.

9.8.3            Uživatel může Smlouvu bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později.

9.8.4            Odstavec 5.7.3 se nepoužije, umožní-li ICS Uživateli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad.

10          NÁROKY PŘI VÝSKYTU VADY U PLATFORMY

10.1     V případě, že je Uživatel Spotřebitelem, tak platí tento článek.

10.2     Obecná ustanovení:

10.2.1        Uživatel může vytknout vadu, která se u Platformu projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy.

10.2.2        Jde-li o jednorázové plnění na základě Smlouvy, může vytknout Uživatel vadu, která se na Platformě projeví v době dvou let od zpřístupnění.

10.3     Vadné digitální prostředí Uživatele:

10.3.1        Projeví-li se vada za trvání Smlouvy, je na ICS, aby prokázalo, že Platforma je poskytována bez vad.

10.3.2        Prokáže-li ICS, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Platformy Uživatele nezbytné pro řádné fungování Platformy (dále jen „digitální prostředí“), ačkoli byl Uživatel na jeho potřebu před uzavřením Smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, odstavec 10.3.1 se nepoužije.[JB2] 

10.3.3        K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele, poskytne Uživatel ICS nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti Uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. Odmítne-li Uživatel součinnost poskytnout, přestože byl o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučen před uzavřením Smlouvy, odstavec 10.3.1 se nepoužije.

10.4     Odstranění vady Platformy:

10.4.1        Má-li Platforma vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Platforma měla bez vady.

10.5     Odstoupení od Smlouvy a přiměřená sleva:

10.5.1        Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

10.5.1.1.  ICS vadu neodstranilo podle odst. 10.4 nebo je z prohlášení ICS nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, resp. v přiměřené době ve složitějších případech nebo bez značných obtíží pro Uživatele,

10.5.1.2.  se vada projeví i po odstranění, nebo

10.5.1.3.  je vada podstatným porušením Smlouvy.

10.5.2        Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Platformy bez vady a vadné Platformy, která byla Uživateli poskytnuta. Má-li být Platforma poskytována po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy.

10.5.3        Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Platformy jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

10.5.4        Odstoupit lze pouze v rozsahu vadného plnění, tedy, pokud by měly být Uživateli vráceny uhrazené prostředky, bude to v rozsahu, v jakém byla Platforma vadná s ohledem na dobu trvání takové vady.

10.6     Vrácení peněžité částky:

10.6.1        Peněžité částky, které má ICS z důvodu vadného plnění vydat Uživateli, vrátí ICS na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy Uživatel uplatnil u ICS příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Uživatel uhradil příslušnou částku, ledaže Uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

11          POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

11.1     Práva a povinnosti ICS a Uživatele plynoucí při uplatnění práv z vadného plnění Uživatelem jsou upraveny v Reklamačním řádu ICS, který je dostupný na www.mujclub.cz/..  

12          NÁHRADA ŠKODY

12.1     V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude ICS odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s provozem Platformy. ICS bude hradit Uživateli pouze újmu mu způsobenou při užívání Platformy hrubou nedbalostí nebo úmyslem ICS, nebo takovou újmu, u níž se nároku na její uhrazení nelze platně vzdát.

12.2     ICS tak především není povinna nahradit Uživateli jakoukoli újmu vzniklou:

12.2.1        v důsledku nemožnosti užívat Platformu;

12.2.2        změnou těchto Obchodních podmínek;

12.2.3        ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele do jeho účtu;

12.2.4        v důsledku užití Platformy v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem;

12.2.5        v důsledku takového užívání Platformy, které je ze své podstaty nebezpečné;

12.2.6        v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

12.2.7        nezávisle na vůli ICS.

13          PODPORA

13.1     Uživatel je oprávněn kontaktovat ICS za účelem řešení funkčnosti Platformy, zejména v případech, kdy je Platforma nebo její funkce nedostupné. Pro kontaktování ICS je možné v těchto případech využít: reklamace@innovationczechsport.cz

13.1.1        E-mailový kontakt:

13.2     ICS bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

14          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1     ICS informuje o tom, jak v rámci provozu Platformy zpracovává osobní údaje Uživatelů (resp. Pověřených osob) jako správce osobních údajů v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný k nahlédnutí na www.mujclub.cz.

15          TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

15.1     Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

15.2     Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu zrušením svého Uživatelského účtu v rozhraní Platformy. O zrušení Uživatelského účtu a ukončení Smlouvy bude ICS Uživatele informovat e-mailem. To nemá vliv na případné již uzavřené kupní smlouvy v E-shopu ICS ani jakékoli jiné již vzniklé závazky Uživatele.

15.3     ICS může Uživateli zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Smlouvu, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. O zrušení Uživatelského účtu ICS Uživatele vyrozumí e-mailem.

15.4     Odstoupení od Smlouvy Uživatelem, který je Spotřebitelem: Uživatel bere na vědomí, že Platforma mu bude zpřístupněna bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a tedy bude Uživateli poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy pro odstoupení Uživatele, který je Spotřebitelem, od Smlouvy. Uzavřením Smlouvy vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zpřístupněním Platformy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k této skutečnosti nemá právo na odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

15.5     Smluvní strany vylučují zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy.

15.6     Ukončením nebo zánikem Smlouvy dochází zároveň k ukončení, resp. zániku veškerých licencí nebo jiných oprávnění užít Platformu a její obsah, které byly Uživateli uděleny na základě Smlouvy.

16          POZASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

16.1     ICS je oprávněna v případě podezření na porušení Smlouvy ze strany Uživatele pozastavit dočasně Uživatelský účet na dobu nutnou k ověření nebo vyvrácení podezření. O pozastavení Uživatelského účtu a jeho důvodu ICS vyrozumí Uživatele e-mailem. Uživateli v souvislosti s pozastavením Uživatelského účtu nevznikají vůči ICS žádné nároky.

17          VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

17.1     Všechna oznámení mezi ICS a Uživatelem, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Platformy nebo prostřednictvím emailu na níže uvedené adresy:

17.1.1        ICS: e-mail: mujclub@innovationczechsport.cz

17.1.2        Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje uvedené v Uživatelském účtu.

18          ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

18.1     V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je Spotřebitelem, a ICS ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

18.2     K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

19          SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1     Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady se neliší od základní sazby poskytovatele komunikačních služeb.

19.2     ICS není ve vztahu k Uživateli, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

19.3     Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány ICS v elektronické formě. Uživateli je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.

19.4     ICS je oprávněna tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci Platformy a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek.

19.5     Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

19.6     Uživatel souhlasí, že ICS má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Uživatel není oprávněn převést ani jinak zatížit své pohledávky za ICS bez předchozího písemného souhlasu ICS.

19.7     Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou je příslušný Obvodní soud pro Prahu 8, a pokud je v prvním stupni dle právních předpisů příslušný krajský soud, pak Městský soud v Praze.

19.8     Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.3.2023.